آموزش و توسعه
 
فرصت های شغلی
 
مدیران و کارشناسان
 
 
 گفتگو زنده با کارشناسان
رافابس سیستم
برونسپاری حرفه ای Professional IT Outsourcing
1395/10/1-تهران
توسط: رافابس سیستم
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
دوره ارزیابی و توانمندسازی نیروی انسانی
1395/8/2-تهران
توسط: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
مدرسه حرفه ای فروش
1395/6/7-تهران
توسط: سازمان مديريت صنعتي
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
اصول تخصصی تداركات و خريدهاي داخلي
1395/6/6-تهران
توسط: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
توسعه مهارتهای فروش حرفه ای
1395/6/3-تهران
توسط: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تعداد استخدام های مرتبط : 4 مورد
پنجمین کارگاه اکسل پیشرفته در تهران
1395/6/4-تهران
توسط: گروه آموزشي آبان
تعداد استخدام های مرتبط : 5 مورد
 1 2 3 4 5 6  >  »