مالی و حسابداری نفت و گاز منابع انسانی مهندسی صنایع اکسل مدیریت بازرگانی فروش و بازاریابی
مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی
1396/9/22-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
تشریفات رفتاری و افزایش مهارتهای مذاکره و فروش
1396/9/23-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 6 مورد
آشنایی با مدل های روز منابع انسانی
1396/9/26-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
مربیگری کوچینگ - Personal Coaching
1396/9/18-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
اصول تنظیم قراردادها و پیمانهای داخلی
1396/9/30-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
1396/10/1-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
درس مجازی برنامه ریزی احتیاجات مواد MRP
تهران
توسط: مرکز آموزش مجازی صنعتی
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
آشنایی با صورت جریان وجوه نقد
1396/9/22-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
دور هجدهم مدیریت حرفه ای منابع انسانی
1396/8/29-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
مدلسازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل
1396/10/2-تهران
توسط: گروه مالی شریف
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
مدیریت استعداد و جانشین پروری
1396/7/30-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 3 مورد
حضور موفق و موثر در مناقصات
1396/8/4-تهران
توسط: جامعه متخصصان
تعداد استخدام های مرتبط : 5 مورد
مربیگری فردی
1396/7/19-تهران
توسط: موسسه توسعه راه حل های منابع انسانی
تعداد استخدام های مرتبط : 2 مورد
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد
1396/7/23-تهران
توسط: مرزبان کیفیت دانش QM Academy
تعداد استخدام های مرتبط : 1 مورد
 1 2 3 4 5 6 7  >