کیسون

كيسون يك شركت خصوصي است كه خدمات مهندسی و ساخت را در يك تراز جهانی در زمينه طراحی، مديريت، تدارك و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به كارفرمای داخل و خارج از ايران ارائه می‌دهد.
ما طی بيش از يك دهه گذشته بخش مهمی از منابع خود را به حضور راهبردی در بازار جهانی ساخت و ساز اختصاص داده‌ايم، از جمله: گينه استوايي، الجزاير و سودان بیشتر » 

کلیه شغل ها

ایران/تهران/تهران
توسط: کیسون
 

تماس با ما