تراشه سبز

تلفن اینـترنتی سرویسی است که استفـاده از آن در چند سـال اخیـر رشد چشمگیـری داشته و به دلیل نرخ پایین و کیفیت بهتـر، همواره مورد استقبـال بوده است.

برای استفـاده از سرویس تلفن اینترنتی بیستکال (شیوافون) شرکت تراشه سبز تهران کافـی است اعتبـار مورد نیاز بیستکال را خریداری نموده و با شماره گیری مقصد مورد نظر از طریق خط ۹۷۱۱۸۲۰ بیشتر » 

کلیه شغل ها

ایران-تهران-تهران
توسط: تراشه سبز
 

تماس با ما