کارشناس خرید

» درباره شغل

کارشناس خرید آشنا با بازار کار داخلی و بازار کار پلیمری ترجیحا خودرو

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی بازرگانی

کارشناسی ارشد MBA

کارشناسی مهندس صنایع

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

خرید محصولات پلیمری (حرفه ای)

ارائه گزارش ها مرتبط به سرپرست مربوطه (حرفه ای)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

تولید و مواد > مواد مصرفی

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 24-40

حداقل تجربه موردنیاز : 3 سال

درخواست استخدام