مدیر منابع انسانی

» درباره شغل

مسئولیت برنامه ریزی و طرحریزی استراتژیک منابع انسانی به عهده این شغل می باشد

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی ارشد MBA

کارشناسی ارشد منابع انسانی

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

طرحریزی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی (مدیریتی)

برنامه ریزی نظام جامع جبران خدمات (مدیریتی)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

فناوری اطلاعات > اینترنت

فناوری اطلاعات > امنیت شبکه

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 30-55

حداقل تجربه موردنیاز : 10 سال

درخواست استخدام