کارشناس منابع انسانی

» درباره شغل

فردی با انگیزه و جلوبرنده و آشنا با مفاهیم هدایت گری و دارای تفکر کسب و کار

» تحصیلات موردنیاز

کارشناسی مدیریت منابع انسانی

کارشناسی مدیریت

» وظایف و حوزه کلیدی عملکرد

طراحی و پیاده سازی برنامه هدایت گری (Professional)

طراحی و پیاده سازی فرایند استخدام و جذب (Professional)

طراحی و پیاده سازی فرایند جبران خدمات (Professional)

درخواست استخدام

سایر اطلاعات

» صنایع مرتبط

» سایر اطلاعات

محدوده سنی : 25-35

حداقل تجربه موردنیاز : 2 سال

درخواست استخدام