طبقه‌بندی دوره‌های آموزشی MeetNeed

تمام طبقه‌بندی‌های MeetNeed

آشنایی جامع با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی | MeetNeed.ir

آشنایی جامع با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

آشنایی جامع با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی با هزینه 8900000 ريال توسط موسسه گروه مالی شریف برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 40 ساعت ادامه یابد. این دوره به نشانی خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک 11 کد پستی: 1459983416 برگزار خواهد گردید

مدت: 40 ساعت

مکان: خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک 11 کد پستی: 1459983416

مقدمه:

در قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت سازمان تامین اجتماعی تکالیف و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است. در این قوانین و مقررات همچنین خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تحت پوشش به روشنی مشخص شده است.

عدم آگاهی کارفرمایان از این قوانین و مقررات که معمولا این عدم آگاهی با خسارات مالی برای آنها همراه است، باعث بروز مشکلاتی برای کارفرمایان و متعاقب آن ایجاد نارضایتی از سازمان و جوی منفی علیه آن می شود. در بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز این عدم آگاهی باعث عدم بهره مندی مناسب و حتی محروم شدن آنها از خدمات سازمان تامین اجتماعی می شود.

این دوره به منظور آشنائی کارفرمایان، پیمانکارن، بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با قوانین، مقررات و فرآیندهای کاری ناظر بر فعالیت این سازمان در حوزه های مختلف طراحی شده است. در بعد کارفرمایی این آشنایی باعث خواهد شد تا بسیاری از مشکلات کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در حوزه های مختلف مرتفع گردیده و از بروز خسارات احتمالی که ممکن است بدلیل عدم آگاهی آنها در این زمینه پدید آید، جلوگیری نماید. در بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز این آشنایی باعث بهره مندی مناسب این افراد از خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی و عدم محرومیت آنها از این خدمات می شود.اهداف:

آشنایی مخاطبان با قوانین و مقررات ناظر بر روابط کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

آشنائی مخاطبین با تکالیف و تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی

آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر فرآیند و چگونگی ارتباط پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی

آشنائی مخاطبین با قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای پیمانکاری در سازمان تامین اجتماعی

آشنائی مخاطبین با بازرسی از دفاتر قانونی و جایگاه آن در روابط کاری سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان

آشنایی با تعهدات و خدمات سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه شدگان و مستمری بگیرانمخاطبین:

کارفرمایان، مدیران و کارشناسان سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که کارکنان آنها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

پیمانکاران و مقاطعه کاران پروژه های عمرانی و غیر عمرانی

کارکنان سازمانها، موسسات، شرکتها و کارگاههای دولتی و خصوصی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند یا تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن این سازمان هستند

شاغلین انفرادی که تمایل به تحت پوشش قرار گرفتن در سازمان تامین اجتماعی دارندمدرس دوره: دکتر محسن ریاضی

سوابق اجرائی:

معاون دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی

تحصیلات:

کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان در سال (۱۳۷۷ – ۱۳۷۳)

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و بازاریابی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹ – ۱۳۷۷)

دکتری اقتصاد ار دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۲ – ۱۳۸۸)

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی:

تدریس دروس مختلف اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خصوصی

تدرس دوره های برنامه ریزی در واحدهای اجرائی سازمان

همکاری با موسسات مختلف پژوهشی کشور بعنوان همکار و پژوهشگر

انجام طرح‌های پژوهشی مختلف در حوزه های تامین اجتماعی و حوزه های مختلف اقتصاد (انرژِی، مسکن، کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای، یارانه ها، خصوصی سازی، شهرداری، طرح های جامع شهری و …)

ارائه مقاله و سخنرانی در همایشهای و سمینارهای مختلف کشوری و بین المللی

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی (ویژه کرفرمایان، و بیمه شدگان و مستمری بگیران)سرفصلها:

الف ) مباحث مرتبط با کارفرمایی

کانالهای ارتباطی کارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی

انواع بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی و نحوه تحت پوشش قرار گرفتن پیمانکاران (کارفرمایان)

مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه

انواع بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی

نحوه تقسیط بدهی کارفرمایان

مهلت ارسال لیست مزد و حقوق

ضمانت اجرایی عدم تنظیم و ارسال لیست

مهلت پرداخت حق بیمه

ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه

چگونگی رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی

فرآیند وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان

تکالیف کارفرمایان در بازنشسته نمودن بیمه شدگان

نحوه بکارگیری بازنشستگان توسط کارفرمایان

نام نویسی و ترک کار بیمه شدگان در لیست حق بیمه توسط کارفرمایان

چگونگی ثبت ایام بیماری، بارداری بیمه شدگان در لیست های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی

ماخذ کسر حق بیمه (موارد مشمول کسر حق بیمه)

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما

بیمه بیکاری

چگونگی بکار گیری نیروی کار خارجی توسط کارفرمایان (بیمه اتباع بیگانه)

ب ) مباحث تخصصی مرتبط با پیمان ها

جایگاه مقوله پیمان ها در قوانین و مقررات تامین اجتماعی

روابط حقوقی در قراردادهای پیمان

تکالیف پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی

حقوق پیمانکاران در قوانین و مقررات تامین اجتماعی

طبقه بندی پیمان ها بر اساس روش انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار

تشریح بخشنامه های مربوط به پیمانکاران

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری عمرانی

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی

حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی و حق بیمه آنها

موارد استثناء از پرداخت حق بیمه پیمان ها

بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

مرجع دریافت حق بیمه پیمان ها

نحوه اعتراض به حق بیمه پیمان ها

ضمانت اجرایی عدم پرداخت حق بیمه پیمان ها

ضمانت اجرایی کیفری و حقوقی عدم پرداخت حق بیمه پیمان ها

نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی از پیمانکاران

رویه پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

تکالیف پیمانکاران در خصوص اصول ایمنی و فنی کارگاه

تکالیف و اقدامات پیمانکاران پس از وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری

مسئولیت پیمانکار در قبال بروز بیماری حرفه ای یا حادثه ناشی از کار

چگونگی بیمه شدن پیمانکار و افراد تحت پوشش

مراحل گرفتن مفاصا حساب شرکت های پیمانکاری از سازمان تامین اجتماعی

آثار صدور مفاصا حساب برای کارفرما، پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی

نحوه بازرسی سازمان تامین اجتماعی از کارگاه های پیمانکاری

ضمانت ها در قراردادهای پیمانکاری

میزان تعهدات کارفرما در خصوص بدهی های پیمان کاران

ج) مباحث تخصصی مرتبط با بازرسی از دفاتر قانونی

جایگاه مقوله بازرسی از دفاتر قانونی در قوانین و مقررات تامین اجتماعی

تکالیف کارفرمایان در فرایند بازرسی از دفاتر قانونی

انواع بازرسی در سازمان تامین اجتماعی و جایگاه بازرسی از دفاتر قانونی در آن

شرکت های مشمول بازرسی از دفاتر قانونی

اولویت های بازرسی از دفاتر قانونی

دفاتر قانونی و نحوه استفاده از انها در بازرسی از دفاتر قانونی

حساب های بیمه خیز در دفاتر قانونی

روش های بازرسی از دفاتر قانونی

فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی

اقلام مشمول کسر حق بیمه در بازرسی از دفاتر قانونی

ماخذ کسب حق بیمه در بازرسی از دفاتر قانونی

جایگاه پیمان ها در بازرسی از دفاتر قانونی

قراردادهای کار و پیمان های انفرادی و جایگاه آن در بازرسی از دفاتر قانونی

دستورالعمل اجرائی قوانین و مقررات بازرسی دفاتر قانونی

نحوه اعتراض کارفرمایان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی

نحوه وصول مطالبات سازمان در فرآیند بازرسی از دفاتر قانونی

هزینه: 8,900,000 ريال

دوره آموزشی آشنایی جامع با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی جهت ارتقا سطح مهارت بیمه تامین اجتماعی ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل کارشناس منابع انسانی ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مدیریت منابع انسانی ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
آیا شما یک شرکت دانش‌بنیان هستید؟
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems
  من را مطلع کن
کاربر گرامی، در صورت تمایل می‌توانید پس از وارد نمودن مشخصات خود، آشنایی جامع با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی را رصد کنید
نام کامل شما*
ایمیل شما*
مورد علاقه*
شماره همراه*
استان، شهر*
شغل فعلی*
ثبت کن!
این وبسایت محصول رافابس سیستم است
جدیدترین رویدادهای آموزشی کسب و کار لیست موسسات معتبر آموزشی در ایران نرم افزار مدیریت مالی آنلاین نرم افزار مدیریت منابع انسانی ابری استخدام‌های رافابس سیستم
ارتباط با ما
لینکدین تلگرام اینستاگرام گوگل پلاس فیسبوک
MeetNeed.ir
درباره سایت تماس با سایت تعرفه خدمات ثبت نام ورود
اسپانسر طلایی
گروه مالی شریف
گروه‌های لینکدین
مهندسی مکانیک منابع انسانی مهندسی صنایع مالی و سرمایه
کانال تلگرام
@meetneed