طبقه‌بندی دوره‌های آموزشی MeetNeed

تمام طبقه‌بندی‌های MeetNeed

دوره آموزشی نصب تجهیزات پالایشگاهی دوار | MeetNeed.ir

دوره آموزشی نصب تجهیزات پالایشگاهی دوار

دوره آموزشی نصب تجهیزات پالایشگاهی دوار با هزینه 3500000 ريال توسط موسسه گروه فنی مهندسی راد سازه برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 16 ساعت ادامه یابد. این دوره آموزشی به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

مدت: 16 ساعت

مکان: - آنلاینتوضیحات و سرفصل:
دسـتگاه و تجهیـزات دوار، وسـایلی هسـتند کـه انـرژی جنبشـی را بـه یـک فراینـد اضافـه می کننـد به نحـوی کـه باعـث انتقـال مـواد ویا تغییر شـکل در مـواد می گردنـد.از تجهیـزات دواری کـه در صنایع شـیمیایی مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، می تـوان بـه پمپ هـا، مخلوط کن هـا و سـانتریفوژ ها اشـاره کـرد. پمپ ها بـرای افزایش فشـار مایعـات اسـتفاده می شـوند و دارای کاربـرد وسـیعی در صنایـع شـیمیایی، صنایـع غذایـی، منـازل و … هسـتند. در ایـن بخـش انـواع پمپ هـا و سـاختار هر یـک از آن ها و انـواع پروانه که در پمپ اسـتفاده می شـوند و انجـام محاسـبات پمپ هـا مطـرح می شـود. مخلوط کن هـا بـرای هـم زدن دو یـا چند ماده مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد و در ایـن بخـش بـه انواع عملیـات اختلاط و همچنیـن مخلوط کن ها پرداخته می شـود و انـواع پره ها، کـه از مشـخصه های مهـم مخلوط کن هـا هسـتند، معرفـی خواهنـد شـد. سـانتریفوژها از دیگـر دسـتگاه های دواری هسـتند کـه از نیـروی گریـز از مرکـز بـرای جداسـازی مـواد بهـره می گیرنـد و اجـزای تشـکیل دهنده آن، کاربردهـای آزمایشـگاهی و کاربردهـای صنعتـی آن معرفـی خواهنـد شـد. اسـتفاده از دسـتگاه های کاهش انـدازه ذرات در صنعـت از اهمیـت بالایـی برخوردار اسـت. در صنایع مختلـف از قبیل صنایع معدن، داروسـازی، غذایـی، بازیافـت مـواد و انـدازه … جامـدات را بـه روش هـای مختلـف و بـرای اهـداف مختلف کاهـش می دهند. انـواع دسـتگاه های کاهـش انـدازه و نحـوه عملکـرد آن هـا نیـز در انتهای بخـش ارائه گردیده اسـت.

هزینه: 3,500,000 ريال

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر
  » جهت رزرو صندلی، فرم زیر را تکمیل نمایید
آیا شما یک شرکت دانش‌بنیان هستید؟
ثبت کن
Powered by: Rafabece® Systems
  من را مطلع کن
کاربر گرامی، در صورت تمایل می‌توانید پس از وارد نمودن مشخصات خود، دوره آموزشی نصب تجهیزات پالایشگاهی دوار را رصد کنید
نام کامل شما*
ایمیل شما*
مورد علاقه*
شماره همراه*
استان، شهر*
شغل فعلی*
ثبت کن!
این وبسایت محصول رافابس سیستم است
جدیدترین رویدادهای آموزشی کسب و کار لیست موسسات معتبر آموزشی در ایران نرم افزار مدیریت مالی آنلاین نرم افزار مدیریت منابع انسانی ابری استخدام‌های رافابس سیستم
ارتباط با ما
لینکدین تلگرام اینستاگرام گوگل پلاس فیسبوک
MeetNeed.ir
درباره سایت تماس با سایت تعرفه خدمات ثبت نام ورود
اسپانسر طلایی
گروه مالی شریف
گروه‌های لینکدین
مهندسی مکانیک منابع انسانی مهندسی صنایع مالی و سرمایه
کانال تلگرام
@meetneed