آموزش و توسعه فرصت های شغلی مهارت رشته تحصیلی استان | شهر موسسات آموزشی
"موفقیت معلم کثیفی است که انسان های باهوش را با این جمله که هیچ وقت نمی بازند، فریب می دهد" بیل گیتس