آموزش و توسعه عنوان شغلی مهارت رشته تحصیلی موسسات آموزشی
"موفقیت معلم کثیفی است که انسان های باهوش را با این جمله که هیچ وقت نمی بازند، فریب می دهد" بیل گیتس